Đăng nhập
Đăng nhập
Thông báo mới
Xem tất cả thông báo
Tổ chuyên môn - Nghiệp vụ
Thông tin hữu ích
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết
Số online: 18  Lượt truy cập: 186270
Liên kết website
Liên kết
Tổ Giám Thị
QUI CHẾ LÀM VIỆC CỦA GIÁM THỊ - NĂM HỌC: 2011-2012

Ngày cập nhật: 19-12-2011 03:22 PM

Nhằm thống nhất chung qui chế làm việc của tổ Giám Thị, năm học 2011-2012 tổ đã đưa ra qui chế là việc như sau:

 SỞ GD & ĐT BÌNH THUẬN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH                                             ĐỘC LẬP - TỰ DO – HẠNH PHÚC

 

QUI CHẾ LÀM VIỆC CỦA GIÁM THỊ NĂM HỌC 2011 - 2012

 

A./ CÔNG TÁC QUẢN LÍ  TỔ (Tổ trưởng, tổ phó giám thị và giám sát):

+ Tổ Trưởng giám thị:

- Quản lí, phân công, điều hành và chỉ đạo chung mọi hoạt động của tổ.

- Đánh giá, xếp loại giám thị.

- Tổng kết thi đua, tổng hợp xếp loại thi đua theo đợt, học kì, năm học.

- Lên kế hoạch công tác giám thị hằng tuần, hàng tháng.

+ Tổ phó giám thị:

- Tập hợp các loại hồ sơ học sinh vi phạm khi giám thị phụ trách lớp chuyển qua yêu cầu đưa ra hội đồng kỉ luật, lên kế hoạch mời các thành viên trong hội đồng kỷ luật họp xét kỉ luật.

- Thường xuyên kiểm tra các loại hồ sơ chung và hồ cá nhân trong tổ. Đánh giá, xếp loại giám thị cùng tổ trưởng và giám sát.

- Lưu trữ và tập hợp tất cả các loại hồ sơ của tổ giám thị.

- Tổng hợp xếp loại thi đua theo tuần, điều hành chào cờ, lên kế hoạch tuần (thông tin cần cho GT…).

- Ngoài ra còn phải chấp hành những sự phân công khác của tổ trưởng khi cần thiết.

+ Giám sát:

- Chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra, ghi nhận và đánh giá mọi tình hình hoạt động của giáo viên và học sinh trong trường. Báo cáo tình hình chung cho tổ truởng vào cuối mỗi tuần.

- Giám sát, đánh giá, xếp loại sơ bộ quá trình công tác của các thành viên trong tổ giám thị hàng tháng, hàng đợt và cuối kỳ dựa theo biểu điểm. Sau đó họp thống nhất cùng với tổ trưởng và tổ phó

- Kiểm tra sổ công tác giám thị cá nhân và kiểm tra việc kết thi đua của giám thị ở các lớp hàng buổi. Kiểm tra việc kết điểm danh HS trong sổ điểm của giám thị vào cuối mỗi tháng (vào ngày 5 hàng tháng).

- Đôn đốc, nhắc nhở và thông báo những sai phạm của giám thị vào đầu mỗi tháng, thông báo điểm trừ tất cả những sai phạm trên và đưa ra xếp loại thi đua của giám thị theo biểu điểm cho tổ trưởng.

            B./ NHIỆM VỤ CỦA GIÁM THỊ TRONG CÁC BUỔI TRỰC: Chấp hành tuyệt đối sự phân công của tổ trưởng tổ giám thị. Trong buổi phải giám sát, kiểm tra, theo dõi, ghi nhận và xử lí tất cả các trường hợp vi phạm nội qui trường lớp của HS cũng như những trường hợp vi phạm qui chế của giáo viên trong trường. Đảm bảo trật tự, an toàn trong và ngoài khu vực gần trường. Ngoài ra còn tùy theo nhiệm vụ được phân công trong buổi trực giám thị còn phải thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

1.Trưởng nhóm trực:

a) Thời gian:

- Đầu buổi trực: Đến sớm hơn 15 phút so với giờ vào tiết đầu tiên của buổi học.  

- Cuối buổi trực: Đi về sau tiếng trống tan trường 10 phút (kể cả lớp học thể dục trái buổi).

b) Nhiệm vụ:

- Có mặt tại phòng giám thị trong suốt buổi trực sau khi đã hoàn thành các nhiệm vụ đối với lớp của mình theo dõi và không có trường hợp đột xuất gì xảy ra trong trường.

- Phát và thu sổ đầu các lớp theo từng buổi. Phân công giám thị trong ca trực kiểm tra SĐB của lớp học khác ca trực của mình trong buổi học trước.

- Trực tiếp giải quyết công việc chung của buổi trực, phân công các giám thị trong buổi trực khi cần thiết, hoặc khi tổ trưởng, tổ phó và giám sát yêu cầu.

- Phân công giám thị đi kiểm tra đột xuất về nề nếp tác phong HS hoặc đi kiểm tra cùng với Đoàn trường khi có yêu cầu cần hỗ trợ từ Đoàn trường.

- Trong buổi trực có quyền phân công và nhắc nhở các đ/c giám thị đi kiểm tra khu vực, thực hiện công việc mà tổ trưởng giám thị đã phân công. Ghi tên những đ/c rời khỏi khu vực trực, rời khỏi trường trong buổi trực, những đ/c vắng (có lý do hay không có lý do) và những đ/c đi trễ trong buổi trực.

- Trưởng nhóm trực phải chịu trách nhiệm về tài sản có trong phòng GT nhất là sổ đầu bài, sổ thi đua các lớp, sổ trực GT, sổ trực ban, sổ cờ đỏ… Tiết kiệm điện, tiết kiệm nước uống, mở cửa phòng GT đầu buổi, đóng cửa phòng GT khi đi kiểm tra giữa buổi (nếu có) và khi ra về.

- Nhận xét tình hình buổi trực, tình hình GT trực vào sổ trực của phòng giám thị; đánh giá, xếp loại lớp trực ban vào sổ trực ban từng buổi trực.

- Theo dõi kiểm tra và đánh giá HS kỷ luật đang thi hành quyết định kỷ luật tại phòng GT (nếu có).

- Ghi nhận các tình hình lên lớp bất thường của GVBM vào sổ trực của phòng giám thị.

 

 

2.Giám thị trực:

a) Thời gian:

- Đầu buổi trực: Đến sớm hơn 10 phút so với giờ vào tiết đầu tiên của buổi học.  

- Cuối buổi trực: Đi về sau tiếng trống tan trường 10 phút (kể cả lớp học thể dục trái buổi).

b) Nhiệm vụ :

- GT trực phải đi đúng thời gian qui định để kiểm tra nề nếp, tác phong, trang phục của HS đầu buổi khi vào truờng.

- Đầu buổi, giờ ra chơi, tan trường GT trực phải đi kiểm tra đúng khu vực tổ trưởng phân công để nhắc nhở, xử lí, giáo dục HS vi phạm.

- Cấp giấp phép cho HS nghỉ học theo đúng chữ ký của PHHS, đúng mẫu qui định của nhà trường và chỉ cấp phép cho HS viết đơn xin nghỉ phép dưới 3 buổi và những HS nghỉ phép trong một học kì không quá 3 lần, lần thứ tư trở lên chỉ cấp phép khi nào có PHHS lên xin phép hoặc PHHS đã cam kết về việc vắng học của HS; HS vắng học không phép từ 2 buổi trở lên giám thị phải mời PHHS làm việc (có ghi biên bản cụ thể nạp cho tổ phó). HS xin nghỉ tiết phải xem xét cụ thể mới cho phép nghỉ học, trừ trường hợp có PH lên xin phép.

- HS trốn tiết, hút thuốc lá, uống rượu bia, đánh nhau hoặc có nguy cơ gây đánh nhau…GT phối hợp với GVCN mời PH làm việc (có ghi biên bản cụ thể).

- Trong buổi trực phải kết thi đua khối trái buổi trong tiết 1 của buổi trực. Phải thường xuyên đi kiểm tra các lớp theo dõi và các lớp đi cặp để nắm tình hình HS thực hiện nội qui; Giám sát việc ra vào lớp, việc giảng dạy của giáo GVBM để báo cáo cho trưởng nhóm trực ghi nhận vào sổ trực và phối hợp với trưởng nhóm trực giải quyết những tình huống đột xuất xảy ra trong buổi trực.

- Trong buổi trực khi không thực hiện nhiệm vụ gì hoặc không có tình huống bất thường nào xảy ra thì GT không được rời khỏi phòng GT hay những khu vực trong trường mà tổ trưởng đã giới hạn.

- Tuyệt đối không rời khỏi phạm vi nhà trường (trừ truờng hợp có sự cho phép từ BGH).

- Ghi chép đầy đủ trong sổ công tác giám thị cá nhân những nội dung công việc đã làm được trong tuần; cuối tuần phải sơ kết, đánh giá kết quả công tác GT và lên kế hoạch cho tuần tới.)

- Nhận xét tình hình thi đua của lớp vào sổ thi đua của lớp mình phụ trách.

- Phải xử lí nghiêm khắc các truờng hợp vi phạm nội qui của học sinh nhưng đảm bảo các nguyên tắc giáo dục HS và có tính sư phạm trong mọi tình huống xử lý HS. Các văn bản làm việc với HS và PHHS phải đúng thủ tục và theo mẫu qui định.

- Thông báo cho GVCN lớp biết thông tin về những HS cá biệt, HS vi phạm nội qui nhiều lần trong tuần, HS vi phạm những điều cấm để GVCN hoàn thành hồ sơ xử lí kỉ luật khiển trách trước lớp, có thông báo đến PHHS biết và phối hợp giáo dục.  Khi làm việc với GVCN lớp, PHHS phải ghi vào sổ công tác GT cá nhân và có chữ kí của hai bên để tổ trưởng kiểm tra và làm căn cứ đánh giá công tác giám thị.

- Hằng buổi trực GT  phải ghi lại tình hình HS thực hiện nội qui, sĩ số lớp của mình theo dõi và lớp đi cặp nếu có, những vi phạm đã xử lí và việc cần giải quyết tiếp theo thì ghi lại trong sổ theo dõi của lớp ở buổi đó để người trực hôm sau tiếp tục giải quyết.

- Ghi điểm danh và kết điểm danh ở sổ điểm lớn của những lớp mình phụ trách vào cuối mỗi tháng (hết hạn vào ngày 3 của tháng kế tiếp). Cuối kì và cuối năm học cùng với GVCN của những lớp mình phụ trách xếp loại hạnh kiểm HS (chú ý những HS thường xuyên vắng học, những HS thường vi phạm nội qui, vi phạm điều cấm, những HS đã từng bị kỉ luật,…).

- Hàng tháng báo cáo cho tổ trưởng những HS vi phạm thường xuyên nội qui (3lần trở lên).

- GT phụ trách lớp phối hợp với GVCN lớp tập hợp đầy đủ hồ sơ xét kỉ luật HS khi đề nghị xét kỉ luật HS và tham gia vào cuộc họp xét kỉ luật HS nếu có.

* Ghi chú:  Hồ sơ xét kỉ luật HS  gốm có: Tất cả

1.Bản kiểm điểm HS và bản tường trình vụ việc HS vi phạm.

2.Biên bản làm việc với PHHS .

3.Biên bản họp lớp (có đầy đủ các thành phần tham gia kí tên: GVCN, GT phụ trách, lớp trưởng, bí thư chi đoàn); kèm theo tang chứng, vật chứng nếu có.

Lưu ý:

- Tất cả các đồng chí giám thị khi đi trực phải thực hiện đúng tác phong của công chức (nếu giám thị nữ mặc đồ ngắn thì áo phải bỏ vào trong quần) và không nói chuyện riêng trong phòng giám thị. Làm việc phải tích cực và hết trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.

            - Trong quá trình thực hiện nếu có gì thay đổi thì tổ trưởng sẽ thông báo.

Đề nghị giám thị nghiêm túc thực hiện đúng qui chế này.

         HIỆU TRƯỞNG                                                  TỔ TRƯỞNG GIÁM THỊ

 

Bản để in Bản in  Về trang đầu  Về trang đầu  THÔNG TIN CÙNG LOẠI KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/