Đăng nhập
Đăng nhập
Thông báo mới
Xem tất cả thông báo
Tổ chuyên môn - Nghiệp vụ
Thông tin hữu ích
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết
Số online: 27  Lượt truy cập: 261544
Liên kết website
Liên kết
Giáo dục – Đào tạo
Gợi ý giải đề thi môn hóa

Ngày cập nhật: 03-06-2014 10:55 PM

Chiều nay 3.6, thí sinh tiếp tục thi môn hóa học của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2013 - 2014. Mời các em đón xem gợi ý giải đề thi chương trình dành cho thí sinh hệ THPT (những gợi ý chỉ có tính chất tham khảo).

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                    KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014

Mã đề :  629                                                                 Môn Thi : HÓA HỌC -  Giáo Dục Trung Học Phổ Thông

                                                                                     Thời gian làm bài : 60 phút, không kể thời gian phát đề

   

  Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố :

H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al=27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108; Cs = 133

 

Câu 1 : Ở nhiệt độ cao, khí Hkhử được oxit nào sau đây?

     A. CuO                  B. MgO             C. Al2O3                  D. CaO

Câu 2 : Este nào sau đây có công thức phân tử C4H8O2?

     A. Etyl axetat               B. Propyl axetat              C. Phenyl axetat           D. Vinyl axetat

Câu 3 : Cho 6,72 gam Fe phản ứng với 125 ml dung dịch HNO3 3,2M, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối trong dung dịch X là

     A. 21,60 gam                B. 29,04 gam.                  C. 25,32 gam                D. 24,20 gam

Câu 4 : Sục khí nào sau đây vào dung dịch Ca(OH)dư thấy xuất hiện kết tủa màu trắng?

     A. H2.                            B. HCl.                            C. O2.                            D. CO2.

Câu 5: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

     A. Fe.                            B. Ba.                              C. Cr.                            D. Al.

Câu 6: Cho dãy các kim loại: Li, Na, Al, Ca. Số kim loại kiềm trong dãy là

     A. 1.                              B. 3.                                 C. 4.                              D. 2.

Câu 7: Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure?

     A. Ala-Ala-Gly-Gly.     B. Gly-Ala-Gly.              C. Ala-Gly-Gly.            D. Ala-Gly.

Câu 8: Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 9,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

     A. C2H5COOC2H5.       B. C2H5COOCH3.           C. C2H3COOC2H5.       D. CH3COOC2H5.

Câu 9: Oxit nào sau đây bị oxi hóa khi phản ứng với dung dịch HNO3 loãng?

     A. MgO.                       B. FeO.                            C. Fe2O3.                       D.Al2O3.

Câu 10: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

     A. Polietilen.                                                         B. Poli (vinyl clorua).   

     C. Polistiren.                                                         D. Poli(etylen-terephtalat).

Câu 11: Cho dãy các chất tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ, saccarozơ. Số chất trong dãy thuộc loại monosaccarit là

     A. 1.                                                                      B. 3

     C. 4                                                                       D. 2

Câu 12: Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là

     A. 9,0.                           B. 4,5.                              C. 8,1.                           D. 18,0.

Câu 13: Để phân biệt dung dịch CaCl2 với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch

     A.NaNO3.                     B. KNO3.                        C. HNO3.                      D. Na2CO3.

Câu 14: Chất X là một bazơ mạnh, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như sản xuất clorua vôi (CaOCl2), vật liệu xây dựng. Công thức của X là

     A. Ca(OH)2.                  B. Ba(OH)2.                    C. NaOH.                     D. KOH.

Câu 15: Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?

     A. Metylamin.               B. Trimetylamin.             C. Phenylamin.             D. Đimetylamin

Câu 16: Cho 3,68 gam hỗn hợp Al, Zn phản ứng với dung dịch H2SO4 20% (vừa đủ), thu được 0,1 mol H2. Khối lượng dung dịch sau phản ứng là

     A. 52,68 gam                B. 52,48 gam                   C. 42,58 gam                D. 13,28 gam

Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 3,80 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp trung dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Hai kim loại kìm đó là

      A. Rb và Cs                         B. Na và K                      C. Li và Na                        D. K và Rb

Câu 18: Kim loại sắt không tan trong dung dịch

      A. H2SO4 đặc, nóng             B. HNO3 đặc, nguội        C. H2SO4 loãng                  D. HNO3 đặc, nóng

Câu 19: Cho dãy các chất: H2NCH(CH3COOH, C6H5OH (phenol), CH3COOC2H5, C2H5OH, CH3NH3Cl. Số chất trong dãy phản ứng với dung dịch KOH đun nóng là

      A. 3.                                    B. 4.                                C. 5.                                   D. 2.

Câu 20: Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất

      A. glucozơ và glixerol.                                               B. xà phòng và glixeron.   

      C. glucozơ và ancol etylic.                                         D. xà phòng và ancol etylic.

Câu 21: Dãy nào sau đây gồm các chất được xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ?

      A. Anilin, amoniac, metylamin.              B. Amoniac, etylamin, anilin.

      C. Etylamin, anilin, amoniac.                 D. Anilin, metylamin, amoniac.

Câu 22: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối clorua Z, lúc đầu thấy xuất hiện kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó chuyển dần sang màu nâu đỏ. Công thức của X là

      A. CrCl3.                      B. FeCl3.                         C. FeCl2.                            D. MaCl2.

Câu 23: Nhận xét nào sau đây sai?

 A. Những tính  chất vật lí chung của kim loại chủ yếu do các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại gây ra.

 B. Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử.

 C. Tính chất hóa học chung của kim loại là tính oxi hóa.

 D. Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại đều có ít electron ở lớp ngoài cùng.

Câu 24 : Kim loại nhôm tan được trong dung dịch

      A. HNO3 đặc, nguội           B. H2SO4 đặc, nguội               C. NaCl                             D. NaOH

Câu 25 : Thủy phân hoàn toàn một lượng tristearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được 1 mol glixerol và

      A. 1 mol natri stearat          B. 3 mol axit stearic       C. 3 mol natri stearat         D. 1 mol axit stearic

Câu 26 : Để bảo vệ ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) bằng phương pháp điện hóa, người ta gắn vào mặt ngoài của ống thép những khối kim loại

      A. Cu                                  B. Pb                              C. Zn                                 D. Ag

Câu 27: Cho dãy các oxit : MgO, FeO, CrO3, Cr2O3 . Số oxit lưỡng tính trong dãy là

      A. 1                                     B. 4                                C. 3                                   D. 2

Câu 28 : Sản phẩm của phản ứng nhiệt nhôm luôn có

      A. Al2O3                             B. O2                              C.  Al(OH)3                       D. Al

Câu 29 : Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử K (Z = 19) là         

      A. 3d1                                 B. 2s1                              C. 4s1                                 D. 3s1

Câu 30 : Cho 13,23 gam axit glutamic phản ứng với 200 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào X, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị của m là

      A. 29,69                              B. 28,89                         C. 17,19                            D. 31,31

Câu 31 : Cho dãy các ion kim loại : K+, Ag+, Fe2+, Cu2+. Ion kim loại có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là

      A. Cu2+                                         B. K+                                        C. Ag+                               D. Fe2+

Câu 32 : Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch iot vào hồ tinh bột thấy xuất hiện màu

      A. vàng                               B. nâu đỏ                        C. xanh tím                       D. hồng.

Câu 33 : Polime X là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Tên gọi của X là

      A. poliacrilonitrin                                                      B. poli(metyl metacrylat)

      C. poli(vinyl clorua)                                                   D. polietilen

Câu 34: Ở nhiệt độ thường, kim loại Na phản ứng với nước tạo thành

      A. Na2O và O2                    B. NaOH và H2              C. Na2O và H2                  D. NaOH và O2

Câu 35: Để xử lí chất thải có tính axit, người ta thường dùng

      A. giấm ăn                          B. phèn chua                  C. muối ăn                         D. nước vôi

Câu 36 : Cho bột Al vào dung dịch KOH dư, thấy hiện tượng

A.    sủi bọt khí, bột Al tan dần đến hết và thu được dung dịch không màu

B.     sủi bọt khí, bột Al không tan hết và thu được dung dịch không màu

C.     sủi bọt khí, bột Al tan dần đến hết và thu được dung dịch màu xanh lam

D.    sủi bọt khí, bột Al không tan hết và thu được dung dịch màu xanh lam

Câu 37 : Cho 10,8 gam kim loại M phản ứng hoàn toàn với khí clo dư, thu được 53,4 gam muối. Kim loại M là

      A. Fe                                   B. Al                              C. Zn                                 D. Mg

Câu 38  : Cho dãy các chất : Al, Al2O3 , AlCl3, Al(OH)3. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl là

      A. 4                                     B. 3                                C. 1                                   D. 2

Câu 39 : Công thức của glyxin là

      A. H2NCH2COOH                                                    B. CH3NH2

      C. C2H5NH2                                                              D. H2NCH(CH3)COOH

Câu 40 : Hỗn hợp X gồm 3 chất : CH2O2, C2H4O2, C4H8O2. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X, thu được 0,8 mol H2O và m gam CO2. Giá trị của m là

      A. 17,92                              B. 70,40                         C. 35,20                            D. 17,60                       

Đặng Văn Thành, Bùi Văn Thơm

 

(Trung tâm LTĐH Vĩnh Viễn – TP.HCM)

 

P/S: Sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT,  sẽ cập nhật đáp án các môn thi của Bộ GD-ĐT.   

 

Bản để in Bản in  Về trang đầu  Về trang đầu  THÔNG TIN CÙNG LOẠI KHÁC:

  Sách giáo khoa mới_2018 (28-11-2014)


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/