Đăng nhập
Đăng nhập
Thông báo mới
Xem tất cả thông báo
Tổ chuyên môn - Nghiệp vụ
Thông tin hữu ích
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết
Số online: 46  Lượt truy cập: 229411
Liên kết website
Liên kết
Tổ Tin
Bài tập kiểu dữ liệu tệp - Tin học 11

Ngày cập nhật: 23-03-2017 09:51 PM

Bài tập tệp

Cho số nguyên dương N và dãy a1, a2, a3, . . ., an (n<1000, ai<3200). Hãy sắp xếp dãy đã cho theo thứ tự không giảm.

Dữ liệu vào : Tập tin văn bản SX1.INP

·       Dòng 1 : Chứa số nguyên dương N

·       Dòng 2 : Chứa N số nguyên

Dữ liệu ra : Ghi ra tập tin văn bản SX1.OUT dãy sau khi đã sắp xếp.

Ví dụ :

SX1.INP

SX1.OUT

6

1 4 3 2 6 5

1 2 3 4 5 6

 

Hướng dẫn :

Ý tưởng : Tìm và đổi chỗ các phần tử kề nhau nhưng sai thứ tự cho đến khi không còn cặp nào sai thứ tự.

Thuật toán : Cho i chạy từ 1 đến n-1, j chạy từ n xuống i. Nếu a[i]>=a[j] thì hoán vị a[i] với a[j]

Bản để in Bản in  Về trang đầu  Về trang đầu  THÔNG TIN CÙNG LOẠI KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/